Algemene (Leverings)Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Bolku Tuning voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Bolku Tuning voor de uitvoering van alle overeenkomsten
    derden dient in te schakelen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bolku Tuning erkend.
1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en
    zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen
    van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Bolku Tuning.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Bolku Tuning eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Bolku Tuning of een
    door Bolku Tuning verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Bolku Tuning en afnemer
    hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Bolku Tuning gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Bolku Tuning kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
    kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Indien met de afnemer een bepaalde prijs is overeengekomen, is Bolku Tuning niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
3.3 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst
    ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
3.4 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden
    indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze zo spoedig mogelijk na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Bolku Tuning
    verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Bolku Tuning bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard,
    en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen
    worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van Bolku Tuning zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bolku Tuning geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn
    aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
    levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken
    geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
 
5.1 Een door Bolku Tuning opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het
    bezit van Bolku Tuning zijn, waarna Bolku Tuning zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 Bij niet tijdige levering dient de afnemer Bolku Tuning schriftelijk in gebreke te stellen en aan Bolku Tuning een redelijke termijn te stellen waarin
    Bolku Tuning haar verplichtingen alsnog kan nakomen.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Bolku Tuning op basis van de wet is Bolku Tuning gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring
    aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het
    sluiten van de overeenkomst aan Bolku Tuning omstandigheden ter kennis komen die Bolku Tuning goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn
    verplichtingen zal voldoen of indien Bolku Tuning bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid
    blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer,
    surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel
    van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Bolku Tuning zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of
    zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt,
    dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Bolku Tuning bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Bolku Tuning, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig
    artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
    Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bolku Tuning
    heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering
    melding te maken bij Bolku Tuning. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd,
    bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
    Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
    Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
    Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Bolku Tuning na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop
    per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt
    terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Bolku Tuning geen invloed heeft
    en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Bolku Tuning en/of toeleveranciers,
    storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in email verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bolku Tuning de verbintenis had moeten
    nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Bolku Tuning niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de
    overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Bolku Tuning bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
    kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als
    betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
 
8.1 Bolku Tuning biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(- voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van
    de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Bolku Tuning is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor
    eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is,
    dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bolku Tuning) Bolku Tuning hierover schriftelijk in te lichten binnen drie werkdagen na
    aflevering van de zaken. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in
    nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming, bezwaring, doorverkoop en/of beschadiging doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Bolku Tuning gegrond worden bevonden, zal Bolku Tuning naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met
    de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bolku Tuning en mitsdien het bedrag
    der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bolku Tuning) tot het maximale in het
    desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bolku Tuning gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bolku Tuning voor enige andere vorm
    van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of
    schade wegens gederfde winst.
8.5 Bolku Tuning is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bolku Tuning in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt
    of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
    behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bolku Tuning en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of
    gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
 
9.1 De betaling kan geschieden door middel van vooruitbetaling, Pay Pal of contant.
9.3 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het
    opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
    gerekend.
9.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Bolku Tuning en de verplichtingen van de
    afnemer jegens Bolku Tuning onmiddellijk opeisbaar.
9.5 Indien Bolku Tuning haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke
    incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.6 Indien Bolku Tuning kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
 
10.1 De eigendom van alle door Bolku Tuning aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bolku Tuning zolang de afnemer de vorderingen van Bolku Tuning uit
     hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten
     werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bolku Tuning wegens tekort schieten in
     de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld
     in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Bolku Tuning geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
     doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bolku Tuning of een door Bolku Tuning aan te stellen derde om, in alle gevallen
     waarin Bolku Tuning haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te
     nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht
     Bolku Tuning zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
     tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bolku Tuning.
 
Artikel 11. Privacy

11.1 Bolku Tuning respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen,
     tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Bolku Tuning niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze
     privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Bolku Tuning kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt.
     Deze informatie kan binnen Bolku Tuning (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig
     en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het produkt
     portfolio van Bolku Tuning. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Bolku Tuning is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere
     gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen
     met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Bolku Tuning, andere gebruikers van haar website of
     anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Bolku Tuning is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven
     wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Bolku Tuning verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen,
     alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit
     voor Bolku Tuning geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
 
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele
     eigendom met betrekking tot de door Bolku Tuning geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten,
     etc., uitsluitend bij Bolku Tuning en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan
     zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
 
     Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bolku Tuning is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
     is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen
 
14.1 De bevoegde rechter in het arrondissement of kantoor waar Bolku Tuning is gevestigd of een branche Commissie is, - naar keuze van Bolku Tuning- in eerste
     instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de afnemer binnen een maand nadat Bolku Tuning zich schriftelijk jegens de afnemer
     op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.
14.2 Niettemin blijft Bolku Tuning bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

     De prijzen op de website zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief 21% BTW. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen zijn onder voorbehoud
     van wijzigingen/fouten.
 
     Laatst geupdate op donderdag 10 januari 2013
   
      Openingstijden

     Bolku Tuning is enkel op afspraak geopend voor bezoek.
 
 
  

 


Copyright 2013 Bolku Tuning, Angeren, Nederland. Alle rechten voorbehouden.